image
                     โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยดำริ ของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีความเติมโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางผ่านของอีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียงแห่งเดียว ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทำให้เกิดปัญหาความแออัดของการให้บริการ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาความแอดอัดในโรงพยาบาลของรัฐและสนองความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ฺและจังหวัดใกล้เคียง
      จึงได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธฺุ์-ธนบุรี ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท และได้เริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนพื้นที่ขนาด 12 ไร่ อันเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากติดถนนสายหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นเส้นทางผ่านไปได้ทั้งจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม จึงสะดวกต่อการเดินทางมายังโรงพยาบาล
image
image

           เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีตอกเสาเข็มโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี โดยบริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต จำกัด ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท 

           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้ทำพิธีลงนามสัญญาโครงสร้างอาคารงบประมาณกว่า 165 ล้านบาท

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ลงนามสัญญาก่อสร้างระบบ ด้วยงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างดำเนินการโดย บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)และการก่อสร้างโครงสร้างระบบ โดยบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด

                    

Powered by MakeWebEasy.com