แพทย์

อ.นพ. บรรพจน์  สุวรรณชาติ
สาขา : สูติ-นรีแพทย์

พญ.กาญจนา  ลีลาลาวัลย์
สาขา : รังสีแพทย์

พญ.พรสวรรค์  แสงชาติ
สาขา : ออร์โธปิดิกส์

พญ.สุชานุช  วลัญชพฤกษ์
สาขา : กุมารแพทย์


สาขา : อายุรแพทย์  

พญ.ดารินทร์  หริการภักดี
สาขา : สูติ-นรีแพทย์   Part-Time 

 พญ.บุญญมาศ  รัตนปริญญา
สาขา : กุมารแพทย์   Part-Time 

  พญ.พรบุญญา  หนูเกื้อ
สาขา : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ   Part-Time 

  พญ.รัญจนา  ธนานุวัฒน์ศักดิ์
สาขา : ประสาทวิทยา   Part-Time  

  พญ.วัชราภรณ์  เฉลิมมิตร
สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป   Part-Time  

  นพ.เอกรัชน์  แก่นลา
สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป   Part-Time  

พญ.เฉกชนก  ฉายอำพร
สาขา : ศัลยแพทย์   Part-Time

Powered by MakeWebEasy.com